سهامداران

جدول مشخصات و درصد مالکیت صاحبان محترم سهام شرکت گهر انرژی سیرجان ( سهامی خاص)

 

ردیف

سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام )

1529999940

50.999998

2

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات (سهامی عام )

735000000

24.5

3

 شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی خاص)

734970000

24.499

4

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام)

30000

0.001

5

شرکت سنگ آهن گهر زمین(سهامی خاص)

30

0.000001

6

شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر(سهامی خاص)

30

0.000001

جمع

3,000,000,000

100