مدیریت پیمان پروژه ها

 

- پروژه احداث پست230/33 کیلو ولت گل گهر 2

- پروژه احداث پست 230/33 کیلو ولت گهر زمین

 - پروژه حداث پست 400/33 کیلو ولت جهان فولاد

- پروژه احداث پست 400/33 کیلو ولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر