تحلیل عملکرد


تجزیه و تحلیل وضعیت صنعت برق کشور
به موجب آمار واطلاعات منتشره توسط وزارت نیرو، میزان کل ظرفیت نامی (اسمی) برق تولیدی کشور در شرایط موجود حدود 69 هزار مگاوات بوده که به موجب مفاد قانون برنامه پنجم توسعه (سالهای 1394-1390) می بایست به میزان 25000 مگاوات به آن اضافه گردد ، این افزایش ظرفیت تولید عمدتا" از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی و بخشی نیز ازطریق واحدهای تابعه وزارت نیرو (از منابع داخلی) به روش های مختلف انجام پذیرد.
قابل ذکر است از مقدار 69000 مگوات ظرفیت اسمی تولید برق کشور حدود 35 درصد آن توسط بخش خصوصی و از طریق نیروگاههای واگذار شده و سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این صنعت انجام و با تداوم واگذاریها بموجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه بودجه سال 1392 کل کشور، این میزان تا پایان سال 1392 بالغ بر حدود 50 درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور خواهد بود. ظرفیت عملی نیروگاههای کشور به میزان حدود 55000 مگاوات (حدود 20% کمتر از 69،000 مگاوات ظرفیت اسمی) می باشد . از این مقدار ظرفیت عملی در اوج مصرف (پیک بارمصرف کشور) حدود 47000 مگاوات کسر خواهد شد که با لحاظ وکسر نمودن تراز مثبت صادرات برق به مقدار حدود 2000 مگاوات دیگر ، مقدار باقیمانده ذخیره نیروگاههای کشور (مانده ظرفیت عملی ) حدود 6000 مگاوات خواهد بود. ، رشد سالیانه مصرف انرژی نیز حسب آمار اعلامی بیش از حدود 5000 مگاوات می باشد که نشاندهنده اهمیت سرمایه گذاری در صنعت برق کشورمی باشد . نتایج ارقام تولید ومصرف فوق حاکی از عدم تمایل سرمایه گذاری جدید دولت در صنعت برق بوده وبا توجه به واگذاری نیروگاههای کشور به بخش خصوصی وتداوم آن حسب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، به نظر میرسد هر گونه افزایش ظرفیت جدید عمدتا" از طریق بخشهای خصوصی همراه با اعطای مشوق های طرحهای سرمایه گذاری از ناحیه دولت از جمله تعدیل نرخ های فروش برق صورت خواهدگرفت .
سیاست متخذه عدم فروش انشعاب برق جدید واحدهای تابعه وزارت نیرو به متقاضیان برق بیش از 5 مگاوات مصرف انرژی که مدتی است دردستورکاردولت قرارگرفته ، متناسب ومنطبق با تجزیه وتحلیل فوق می باشد. کلیه واحدهای صنعتی متقاضی می بایستی نسبت به تامین و برقراری انشعاب و مصرف برق مورد نیاز خود(ضمن حمایت های معمول وزارت نیرو)ازطریق روشهای مشروحه زیر اقدام نمایند.
    الف - سرمایه گذاری و احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی، احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و احداث سایر نیروگاهها
    ب - خرید برق مورد نیاز به روش های BOO (ساخت، بهره برداری و تصرف) و BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال).
    ج - خرید کوپن ظرفیت (بعنوان انشعاب) و خرید انرژی برق از بازار برق کشور (بورس انرژی یا شرکتهای توزیع برق) در صورت عدم محدودیت شبکه برق رسانی و وجود امکانات لازم برقراری خطوط انتقال.
اقدامات انجام شده مدیریت شرکت در طی سالهای اخیر به شرح زیر بوده است :
 - مطالعه و امکان سنجی تأمین برق مورد نیاز طرحهای توسعه تولید کنسانتره سنگ آهن ، گندله سنگ آهن ، فولاد وآهن اسفنجی بر مبنای استراتژیهای تدوینی چشم انداز سال 1398 هلدینگ معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) شامل تامین برق از شبکه سراسری کشور، تامین برق از طریق احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی و تامین از طریق احداث نیروگاههای اختصاصی .
 - مطالعات فنی و تهیه و تدوین طرح جامع برق رسانی مجتمع گل گهر مشتمل بر طراحی خطوط انتقال نیرو ، طراحی پست های مورد نیاز واحدهای تولیدی مشتمل بر 4 پست 230 و 400 کیلو ولت اختصاصی، کلیدخانه مورد نیاز و نهایتاً طراحی احداث نیروگاههای مورد نیاز مجتمع با توجه به مشخصات فنی تجهیزات کارخانجات تولیدی سنگ آهن و فولاد و محدودیت های فنی هر یک از طریق بکار گیری نیروهای متخصص وبا تجربه در شرکت و انتخاب مهندسین مشاور قدس نیرو به عنوان طراح در طول سه سال اخیر .
 - مطالعات فنی و برآورد میزان انرژی برق مورد نیاز طرحهای توسعه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر متناسب با شرایط تولید و توزیع برق در کشور و منطقه سیرجان با همکاری شرکتهای مهندسین مشاور کارخانجات تولیدی مستقر در مجتمع و مدیریت مهندسی وانرژی شرکت معدنی و صنعتی گل.


1 - خرید نیروگاه 324 مگاواتی سمنان از سازمان خصوصی سازی وطرح توسعه آن :
 - پیرو اقدامات صورت گرفته فوق وتاسیس شرکت گهر انرژی ، مدیریت شرکت در راستای اهداف سهامدار عمده با خرید نیروگاه 324 مگاواتی سمنان از سازمان خصوصی سازی (در سال1390) شروع به اقدامات اجرائی نموده است .
 هدف از خرید نیروگاه مزبور ترانزیت برق تولیدی نیروگاه سمنان به مجتمع معدنی وصنعتی گل گهر در سیرجان بوده که به محض اعلام نیاز ، ترانزیت مزبور صورت می گیرد . در این راستا موافقت وزارت نیرو برای ترانزیت تولید یک واحد از دو واحد گازی نیروگاه سمنان (مقدار 125 مگاوات ) اخذ و مجوز مابقی ظرفیت تولیدی نیروگاه درحال کار نیز در جهت تامین بخشی دیگر از نیازهای مجتمع درجریان می باشد. از بدو خرید نیروگاه سمنان ( بهمن ماه سال 1390 ) تاکنون ، تولید برق این نیروگاه به وزارت نیرو ( شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران) به فروش رسیده ودرآمد حاصله بعنوان بخشی از تامین منابع وجوه اقساط خرید مصرف گردیده است .


2- احداث نیروگاه 1000 مگاواتی شهید کاظمی سیرجان
الف – هدف از احداث نیروگاه
 احداث نیروگاه 1000 مگاواتی سردار شهید احمد کاظمی سیرجان مشتمل بر دو بلوک 500 مگاواتی سیکل ترکیبی می باشد که بخش عمده ای از مقدار 1433 مگاوات برق مورد نیاز واحدهای مستقر در مجتمع را تامین می نماید.


 3- پروژه های برق رسانی به واحدهای مجتمع گل گهر شامل :
 الف – اجرای خطوط برق رسانی 400 کیلو ولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع معدنی وصنعتی گل گهرتوسط شرکت پیمانکاری یاسان .
 ب – اجرای خطوط برق رسانی 230 کیلو ولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع معدنی وصنعتی گل گهرتوسط شرکت پیمانکاری فراگستر بیستون .
 ج – اجرای پست 230/33 کیلو ولت شرکت معدنی وصنعتی گل گهر توسط شرت پیمانکاری مهام شرق .
 د – اجرای پست 230/33 کیلو ولت شرکت گهر زمین توسط شرکت پیمانکاری مهام شرق .
 ه – اجرای پست 400/33 کیلو ولت شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر توسط پیمانکار منتخب .
 و – اجرای پست 400/33 کیلو ولت شرکت جهان فولاد سیرجان توسط پیمانکار منتخب .
 کلیه خدمات مهندسی ونظارت عالیه وکارگاهی توسط شرکت قدس نیرو ومدیریت بر اجرای طرح وقراردادهای منعقده توسط شرکت گهر انرژی سیرجان صورت می پذیرد.


 4- پروژه های گاز رسانی ومطالعات طرح جامع گاز رسانی به واحدهای مجتمع گل گهر
 الف – اجرای 46 کیلومتر شبکه تغذیه فولادی گاز به قطر 2 الی 24 اینچ با فشار 250 و400 پوند وتعداد 13 ایستگاه تقلیل فشار جهت نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع معدنی وصنعتی گل گهر توسط شرکت پیمانکاری آریا پترو گاز ونظارت مهندسین مشاور قدس نیرو.
 ب – انجام مطالعات ومهندسی خط 24 اینچ (مجری آن شرکت ملی گاز ایران میباشد ) به ظرفیت 480000m3/h در کیلومتر 184 در نقطه شهر بابک منشعب از خط 42 اینچ ارسنجان کرمان به طول تقریبی یکصد کیلومترتوسط مهندسین مشاور بینا (شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران ).


 5- سایر پروژه های انجام شده ودر دست اجرای شرکت گهر انرژی سیرجان
 الف –اجرای پست 400/230 کیلو ولت نیروگاه شهید کاظمی سیرجان توسط شرکت پیمانکاری پارسیان ونظارت مهندسین مشاور قدس نیرو .
 ب – اجرای دیوار کشی وفنس گذاری محوطه نیروگاه 1000 مگاواتی شهید کاظمی سیرجان توسط شرکت مهندسی خونه ونظارت شرکت گهر انرژی سیرجان.
 ج – اجرای کلیدخانه پست نیروگاه 1000 مگاواتی شهید کاظمی سیرجان که توسط شرکت گهر انرژی در دست اقدامات مشابه فوق می باشد.