پروژه احداث خطوط 230 کیلو ولت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

Power-T-Line-02

در راستای طرح جامع تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه شرکت های مستقر در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر و بر اساس مطالعات و طراحی صورت گرفته توسط شرکت گهر انرژی سیرجان عملیات اجرایی خطوط انتقال 230 کیلوولت دومداره تلسکوپی جهت اتصال پست نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاظمی سیرجان به پستهای 230 کیلوولت گل گهر2 ، گهرزمین و پست گل گهر موجود به طور کامل به پایان رسیده است. همچنین در فاصله زمانی پیش از بهره برداری از نیروگاه شهید کاظمی سیرجان از طریق خطوط مذکور انتقال برق موقت از پست موجود به پستهای 230 کیلوولت صورت گرفته و برق موقت مورد نیاز طرح های توسعه تامین شده است.